O Projekcie CEBD HEMIPTERON

Projekt Cyfrowa Entomologiczna Baza Danych Hemipteron (CEBD Hemipteron)

 

Projekt Cyfrowa Entomologiczna Baza Danych Hemipteron (CEBD Hemipteron) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie. Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.
Numer naboru: RPSL.02.01.00-IZ.01-24-125/16.
Numer projektu: RPSL.02.01.00-24-01DD/17-00.

Cel projektu: celem projektu jest digitalizacja kolekcji entomologicznej pluskwiaków, zabezpieczającej zbiory w formie cyfrowej.

Etapy projektu:    (1) Przygotowanie poszczególnych kolekcji zbioru do digitalizacji;

(2) Digitalizacja entomologicznego zbioru pluskwiaków;

(3) Upublicznienie Cyfrowej Entomologicznej Bazy Danych Hemipteron.

Planowane efekty: dzięki realizacji projektu możliwe będzie stworzenie multimedialnego katalogu cennych okazów pluskwiaków i udostępnienie obiektów dziedzictwa przyrodniczego i dorobku naukowego.

Okres realizacji projektu: 01.2018-11.2021.

Wartość projektu: 523 952,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 445 359,00 PLN.

Lider projektu: prof. dr hab. Karina Wieczorek.

Zespół projektowy: dr Agnieszka Bugaj-Nawrocka, dr Łukasz Junkiert, dr Joanna Trela.

Zapisz